Thay đổi ngành nghề kinh doanh hướng dẫn chi tiết 2024

Đức Khôi 28/12/2023
Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định pháp luật hiện hành ngành nghề khi chủ hữu tiến hành đăng ký kinh doanh không hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất doanh nghiệp vẫn cần xác định rõ ngành nghề mà công ty muốn tiến hành đăng ký kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp trong hồ sơ doanh nghiệp. Do đó, khi doanh nghiệp có sự thay đổi ngành nghề kinh doanh thì cần phải thực hiện thủ tục liên quan đến vấn đề thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước quản lý về việc đăng ký doanh nghiệp Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính. Bài viết dưới đây Đức Khôi cùng bạn đi tìm hiểu về vấn đề này.

Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của pháp luật hiện hành khi tiến hành thay đổi ngành nghề kinh doanh quý khách hàng cần bổ sung chuẩn bị những vấn đề sau:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung tiến hành đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 được cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Biên bản của công ty về việc họp nội dung vấn đề thay đổi, bổ sung ngành, nghề tiến hành sản xuất kinh doanh của công ty (đối với trường hợp loại hình công ty TNHH và loại hình Công ty cổ phần);
 • Quyết định của hội đồng thành viên, chủ sở hữu của công ty về việc thay đổi, cũng như tiến hành bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản xuất của công ty;
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp được cơ quan nhà nước cấp Giấy phép đầu tư, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư cũng như các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác thì ngoài các giấy tờ Luật và kế toán Đức Khôi nêu trên, doanh nghiệp cần phải nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền về Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Bản sao hợp lệ về Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy đề nghị bổ sung, cũng như tiến hành cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18, ban hành kèm Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của bộ kế hoạch và đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Đức Khôi thực hiện tiến hành thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định. Văn bản này hiện nay pháp luật không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ đã được cơ quan chứng thực xác nhận cá nhân của người được công ty tiến hành ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có):
 • Đối với trường hợp là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực pháp luật hoặc có thể sử dụng Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam hợp pháp còn hiệu lực.
 • Đối với trường hợp là người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hợp pháp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.
 • Tài liệu khác đối với trường hợp ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, hoặc trong trường hợp ngành nghề sản xuất kinh doanh đăng ký thủ tục bổ sung thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp công ty được quyền đăng ký bổ sung trước, sau đó khi doanh nghiệp, công ty chính thức thực hiện đi vào hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện tiến hành kinh doanh hoặc thực hiện xin giấy phép liên quan đến từng điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh nhà nước có yêu cầu vốn pháp định: Doanh nghiệp, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty ít nhất là bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp hậu kiểm, doanh nghiệp phải tiến hành xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định từ cơ quan nhà nước(Ví dụ như: Giấy phép của từ cơ quan là Ngân hàng Nhà nước, giấy chứng nhận về việc công ty tiến hành ký quỹ, báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, Văn bản xác nhận nguồn vốn pháp định công ty của Ngân hàng Thương mại theo quy định,…)
 • Đối với trường hợp ngành nghề kinh doanh yêu pháp luật có cầu chứng chỉ hành nghề: Doanh nghiệp, công ty phải đảm bảo trong quá trình đi vào hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề của các cá nhân theo quy định (nếu không là thành viên công ty thì cần phải nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định về việc bổ nhiệm chức danh tương ứng).

Lưu ý: Sau khi được cơ quan nhà nước tiến hành cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay cụ thể là đổi ngành nghề kinh doanh thì công ty phải thực hiện thủ tục thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký thành lập công ty (thủ tục thay đổi, cũng như bổ sung ngành, nghề sản xuất kinh doanh và thủ tục tiến hành công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc).

Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung

 • Đối với trường hợp ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam được quy định cụ thể tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của thủ tướng về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam khi tiến hành thủ tục bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp, công ty phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4;
 • Đối với mã ngành thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành: doanh nghiệp, công ty cần phải ghi nhận ngành nghề theo quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành và sau đó tìm mã ngành nghề tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ về việc bổ sung, thay đổi kinh doanh.
 • Đối với ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp cần phải tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của mình và được thực hiện ngay thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề mà chủ sở hữu của công ty không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề tại thời điểm tiến hành nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Công bố nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

 • Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành mới nhất 2020 thì trường hợp công ty tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục về việc công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trừ trường hợp công thay đổi nội dung của một trong những vấn đề là thay đổi địa điểm tiến hành kinh doanh, địa điểm của chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty.
 • Lưu ý: Thời hạn tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin tối đa là trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì công ty, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Lệ phí về việc tiến hành công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh trong vấn đề đổi ngành nghề kinh doanh là: 100.000 đồng/lần thay đổi (Theo thông tư số 47/2019/TT-BTC do bộ tài chính ban hành có hiệu lực từ 20/9/2019)

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh của cơ quan nhà nước

 • Trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan tiến hành cấp Giấy chứng nhận về việc đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung trong vấn đề đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh phải tiến hành gửi thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp và thay đổi nội dung trong vấn đề đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan xử lý vấn thống kê, cơ quan tiến hành quản lý lao động, cơ quan về vấn đề bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin về việc đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung thay đổi ngành nghề trong đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, cũng như cho Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp công ty đặt trụ sở chính.
 • Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu đề nghị Cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công khai theo quy định của pháp luật.

Những lưu ý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Để có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần phải lưu ý những điều sau đây:

 • Doanh nghiệp công ty cần nắm được cụ thể ngành nghề được tiến hành thay đổi bổ sung có thuộc danh mục ngành nghề sản xuất kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hay không và điều kiện kinh doanh như thế nào.
 • Doanh nghiệp, công ty cần phải thực hiện mã hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh muốn thay đổi bổ sung đó về ngành nghề kinh doanh theo đúng mã ngành cấp 4 quy định tại hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Trường hợp sai có thể ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh hoạt động sau này.
 • Đối với một số ngành nghề mà có yêu cầu vốn pháp định, thì như Đức Khôi đã khuyến cáo ở trên, khi thay đổi bổ sung ngành nghề doanh nghiệp, công ty cần điều chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn.
 • Đối với trường hợp việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh mà ngành nghề đó có điều kiện, cần phải tiến hành xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải tiến hành xin giấy phép trước khi đi vào hoạt động kinh doanh. Trường hợp không có có thể bị xử phạt hành chính cũng như thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không có nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đã được sửa đổi, xóa bỏ theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của thủ tướng về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, công ty doanh nghiệp cần phải tiến hành xóa bỏ hoặc sửa đổi ngành nghề theo quy định hiện hành.

Một số câu hỏi trong việc trong quá trình thực hiện

Sau khi thay đổi, doanh nghiệp công ty có được xuất hóa đơn cho ngành nghề mà công ty không đăng ký kinh doanh không?

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp công ty chỉ cần thông báo với cơ quan nhà nước về quản lý đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp vẫn có quyền tiến hành xuất hóa đơn ngoài ngành nghề đã được tiến hành đăng ký sau khi đã thực hiện thủ tục thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bổ sung ngành nghề mới.

Tuy nhiên, nếu trường hợp không thực hiện thủ tục thông báo về vấn đề thêm ngành nghề kinh doanh thì công ty của bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP do chính phủ ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Theo hướng dẫn trên, trường hợp công ty tiến hành xuất hóa đơn sản xuất kinh doanh không đúng với ngành nghề sản xuất kinh doanh trên giấy đăng ký kinh doanh, nếu ngành nghề đó không thuộc một trong các  ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoặc bị cấm kinh doanh thì:

 • Doanh nghiệp được tiến hành xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu
 • Được thực hiện việc kê khai khấu trừ thuế đầu vào
 • Công ty tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh, nếu còn tiếp  tục sản xuất kinh doanh mặt hàng chưa có trong giấy đăng ký kinh doanh.

Khi thay đổi, công ty có cần thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hay không?

Câu trả lời là có.Theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Công ty được kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không không cấm. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật tại điểm a, khoản 1, Điều 31 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định khi doanh nghiệp có sự thay đổi kinh doanh cần phải tiến hành thực hiện thủ tục thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Mã ngành nghề kinh doanh áp dụng theo văn bản nào?

Trong năm 2024 khi có bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp công ty tiến hành áp mã ngành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam ban hành.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thay đổi ngành nghề kinh doanh mà Đức Khôi gửi đến mọi người. Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện mọi vấn đề thông tin thắc mắc có liên quan đến thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận